Majlis Bersama Jabatan (MBJ)

Sekapur Sireh
Perlembagaan
Mengenai MBJ
Keanggotaan

Assalamualaikum WBT, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia,

Alhamdulillah syukur saya ke hadrat Ilahi kerana dengan keizinanan-Nya, Laman Web MBJ dapat disediakan sebagai platform utama kepada warga Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan dalam menyalurkan maklumat dan cadangan penambahbaikan serta usaha yang berterusan untuk memastikan setiap proses dan prosedur kerja serta kebajikan warga akan terus terpelihara.

Sehubungan dengan itu, saya menyeru agar platform yang disediakan ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin yang mana bagi memanfaatkan mekanisma MBJ untuk menyuarakan apa jua pendapat demi kebaikan bersama pekerja dan pihak pengurusan Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan.

Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua.

Sekian, terima kasih.

AHMANSAH BIN AHMAD
Pengerusi Majlis Bersama Jabatan Sesi 2016/2017

Keahlian

1.

Majlis Bersama Jabatan Bagi Pejabat Setiausaha Kerajaan, Negeri Sembilan Darul Khusus (selepas ini disebut sebagai 'Majlis') hendaklah mengandungi 34 ahli termasuk Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha-Setiausaha. Seramai 17 ahli dilantik oleh Y.B. Setiausaha Kerajaan, Negeri Sembilan Darul Khusus (selepas ini disebut 'Pihak Pegawai') dan 17 ahli yang dipilih oleh Kesatuan Sekerja dan Persatuan-Persatuan Kakitangan atau pekerja-pekerja itu sendiri (selepas disebut sebagai 'Pihak Pekerja').

Pihak Pegawai

2.

Ahli-ahli bagi Pihak Pegawai hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus seperti berikut:-

 

2.1

Y.B. Setiausaha Kerajaan

-

Pengerusi

 

2.2

Timbalan Setiausaha Kerajaan I (Pembangunan)

-

Ahli

 

2.3

Timbalan Setiausaha Kerajaan II (Pengurusan)

-

Ahli

 

2.4

Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan
(Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

-

Setiausaha

 

2.5

Timbalan Pengarah I
Unit Perancang Ekonomi Negeri

-

Ahli

 

2.6

Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan
(Dewan Undangan Negeri)

-

Ahli

 

2.7

Timbalan Pengarah II
Unit Perancang Ekonomi Negeri

-

Ahli

 

2.8

Pengarah Unit Pengurusan Teknologi Maklumat

-

Ahli

 

2.9

Pengarah Badan Kawal Selia Air

-

Ahli

 

2.10

Pengarah Majlis Sukan Negeri

-

Ahli

 

2.11

Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan
(Khidmat Pengurusan)

-

Ahli

 

2.12

Ketua Penolong Setiausaha
(Unit Kerajaan Tempatan)

-

Ahli

 

2.13

Ketua Penolong Setiausaha Kerajaan
(Perumahan)

-

Ahli

 

2.14

Ketua Penolong Setiausaha
(Unit Integriti dan Kualiti)

-

Ahli

 

2.15

Ketua Penolong Setiausaha
(Unit Pengurusan Majlis dan Protokol)

-

Ahli

 

2.16

Ketua Penolong Setiausaha
(Unit Korporat)

-

Ahli

 

2.17

Ketua Penolong Setiausaha
(Unit Penyelidikan dan Pembangunan, UPEN)

-

Ahli

Pihak Pekerja

3.

Ahli-ahli bagi Pihak Pekerja hendaklah terdiri daripada kakitangan Gred 44 ke bawah yang bekerja di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus. Semua ahli bagi Pihak Pekerja dilantik oleh Kesatuan Sekerja dan Persatuan-Persatuan Kakitangan atau pekerja-pekerja itu sendiri melalui Majlis Pelantikan yang diadakan setiap dua (2) tahun sekali. Peraturan bagi pemilihan ahli-ahli Pihak Pekerja hendaklah mengikut peraturan-peraturan yang akan disediakan oleh satu Jawatankuasa yang ditubuhkan oleh pekerja-pekerja di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus dan diluluskan oleh Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus.

4.

Kekosongan yang berlaku di dalam keanggotaan Pihak Pekerja hendaklah diisi oleh calon-calon daripada Kesatuan / Persatuan yang melantik wakil yang mengosongkan jawatan itu, atau pekerja-pekerja itu sendiri melalui kaedah pengundian.

5.

Ahli-ahli bagi Pihak Pekerja hendaklah memegang jawatan selama tempoh dua (2) tahun mulai daripada tarikh pelantikan mereka dan mereka boleh terus memegang jawatan tersebut sehingga ahli-ahli yang akan mengambil alih telah dilantik / dipilih.

Pegawai-pegawai Majlis

6.

Pegawai-pegawai Majlis terdiri daripada Pengerusi, Naib Pengerusi dan Setiausaha Bersama. Naib Pengerusi hendaklah terdiri daripada dan dipilih oleh Pihak Pekerja. Tiap-tiap pihak dalam Majlis hendaklah melantik seorang daripadanya untuk memenuhi jawatan Setiausaha Bersama.

Tujuan

7.

Tujuan Majlis adalah :-

 

(a)

untuk mendapatkan kerjasama yang meluas di antara Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus dengan pegawai-pegawai dan kakitangan yang bergaji di dalam Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelicinan kerja dan kebajikan pekerja-pekerja yang berkenaan;

 

(b)

untuk menjadi forum bagi menguruskan perkara-perkara mengenai syarat-syarat bekerja; dan

 

(c)

untuk mendapatkan maklum balas dan pandangan daripada pihak pekerja.

Bidang dan Fungsi

8.

Bidang dan fungsi Majlis hendaklah tertumpu hanya kepada perkara-perkara yang termasuk di dalam bidang kuasa Majlis yang mana adalah seperti berikut:

 
(i)

membincangkan dan membuat keputusan ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan kerja pegawai dan kakitangan Kumpulan Sokongan kecuali perkara yang berkaitan dengan dasar;

 

(ii)

membolehkan kakitangan Kumpulan Sokongan mengambil bahagian dan lebih bertanggungjawab di atas perkara-perkara yang berkaitan dengan kerja mereka dan mematuhi syarat-syarat perkhidmatan mereka;

 

(iii)

menggalakkan kakitangan Kumpulan Sokongan mengambil bahagian dalam perbincangan dan membuat keputusan ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan persekitaran tempat kerja serta kesejahteraan pekerja;

 
(iv)

mengadakan kemudahan bagi memperbaiki perjalanan dan organisasi pejabat serta peruntukan bagi menerima cadangan dan syor-syor dari kakitangan mengenai perkara ini.

Mesyuarat-mesyuarat

9.

Selaras dengan SPP Bil.3 Tahun 2002, Jabatan ini menetapkan mesyuarat biasa bagi Majlis hendaklah diadakan setiap tiga (3) bulan sekali.

10.

Korum bagi mesyuarat Majlis hendaklah terdiri daripada tujuh (7) ahli Pihak Pegawai dan tujuh (7) Ahli Pihak Pekerja.

11.

Agenda bagi mesyuarat-mesyuarat Majlis hendaklah disediakan oleh Setiausaha Bersama dan dihantar oleh Setiausaha-Setiausaha tersebut kepada pihak masing-masing tidak kurang daripada 7 hari sebelum tarikh mesyuarat. Perkara-perkara yang tidak termasuk di dalam agenda hanya boleh dibincangkan dengan kebenaran Pengerusi dan Naib Pengerusi.

12.

Mesyuarat khas Majlis boleh diadakan dengan permintaan Pengerusi atau Naib Pengerusi bila dikehendaki. Perkara-perkara yang akan dibincangkan di mesyuarat tersebut hendaklah terhad kepada perkara-perkara yang dinyatakan dalam notis memanggil mesyuarat tersebut.

Keputusan

13.

Segala keputusan-keputusan Majlis hendaklah dicapai secara persetujuan di antara kedua-dua belah pihak.

14.

Keputusan yang diambil jika tidak ada hubungan dengan Jabatan-Jabatan lain dan tidak pula bertelingkah dengan dasar Kerajaan bolehlah diselenggarakan atau dilaksanakan terus oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Negeri Sembilan Darul Khusus. Bagi keputusan yang ada kaitan dengan dasar Kerajaan atau pun dengan Jabatan-Jabatan lain ianya hendaklah dirujuk kepada Jabatan-Jabatan yang berkenaan atau pun kepada Jabatan Perkhidmatan Awam.

Pindaan Kepada Perlembagaan

15.

Perlembagaan majlis boleh dipinda di mana-mana satu mesyuarat Majlis. Notis mengenai pindaan hendaklah diberi dan diedarkan kepada ahli-ahli Majlis sekurang-kurangnya sebulan sebelum tarikh mesyuarat. Segala pindaan perlembagaan yang telah diluluskan oleh Majlis hendaklah dikemukakan ke Jabatan Perkhidmatan Awam untuk dipersetujui dan diluluskan.

Apa itu MBJ?

Majlis Bersama Jabatan (MBJ) ialah sebuah medium dua hala, di mana Pihak Pekerja diberi saluran untuk berkomunikasi dengan Pihak Pengurusan dalam menyuarakan pendapat, pandangan serta menyumbang idea-idea yang bernas demi kepentingan dan kebaikan organisasi.

Penubuhan MBJ

Semua agensi Kerajaan yang mengendalikan secara langsung urusan pentadbiran, pengurusan sumber manusia dan hal ehwal kewangan serta mempunyai kuasa untuk menimbang dan membuat keputusan ke atas perkara-perkara tersebut adalah dikehendaki menubuhkan MBJ. Bagi tujuan penubuhan MBJ, satu draf perlembagaan yang telah dipersetujui oleh Pihak Pengurusan dan Pihak Pekerja perlu digubal terlebih dahulu dan hendaklah dikemukakan kepada JPA untuk kelulusan.

Bidang dan fungsi

Skop, bidang dan fungsi MBJ lebih menitikberatkan kepada kepentingan pekerja-pekerja dalam sesebuah organisasi. Di samping bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak pekerja, ia juga boleh dijadikan sebagai satu forum perbincangan di antara pihak pengurusan dan pekerja. MBJ yang aktif secara tidak langsung akan dapat menyemai semangat bekerja di kalangan pekerja untuk berkhidmat dengan lebih dedikasi dan produktif.

Perkara yang boleh dibincangkan

Perkara yang boleh dibincang adalah meliputi semua perkara yang berkaitan dengan keadaan bekerja kecuali yang menyentuh dasar kerajaan atau hal-hal peribadi. Walau bagaimanapun, isu berkaitan dasar boleh dibincangkan dengan tujuan menerangkan pelaksanaanya sahaja. Antara perkara-perkara yang boleh dibincangkan di dalam forum meliputi isu elaun dan kemudahan, kewangan, perkhidmatan, skim perkhidmatan dan perjawatan, kebajikan, pentadbiran dan hal-hal lain.

Faedah MBJ

Di antara faedah yang boleh didapati daripada mesyuarat MBJ ialah dapat mewujudkan hubungan dan sikap yang positif antara pihak pengurusan dan pihak pekerja,kepuasan hati, peningkatan daya pengeluaran, peningkatan kualiti kerja, penjimatan kos, kemajuan pekerja, sikap hormat menghormati, penyelesaian masalah, kesetiaan kepada organisasi, dan perpaduan.

Untuk keterangan lanjut sila hubungi :

Untuk keterangan lanjut sila hubungi :

 

Urusetia MBJ Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan

Pegawai

:

Puan Zakilah Binti Ahmad

No.Tel

:

06-765 9016

E-mail

:

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

Wakil Pengurusan

YB_Dato_Seri_SUK
SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI

YB DATO’ SERI HJ. MAT ALI BIN HASSAN
TINGKAT 5, BLOK A, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: matali[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06 - 763 2041 (T)
TELEFON : 06-765 9911 (P)
FAKS : 06 - 767 3728
TELEFON BIMBIT : 019 - 9575 139

YB_Dato_Hasnul
TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN (PEMBANGUNAN)

YB DATO' HASNUL BIN MOHAMED
TINGKAT 5, BLOK D, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: hasnul[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7625934 (T)
TELEFON : 06-7659950 (P)
TELEFON : 06-7659951 (P)
FAKS : 06-7631397
TELEFON BIMBIT : -

TIMBALAN SETIAUSAHA KERAJAAN (PENGURUSAN)

PUAN SALINAH BINTI ISMAIL
UNIT DEWAN UNDANGAN NEGERI,
TINGKAT 5, BLOK A, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: salinah[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659922 (T)
TELEFON : 06-7659923 (P)
FAKS : 06-7634043
TELEFON BIMBIT : 019-2047834

BAHAGIAN PEMBANGUNAN
TIMBALAN PENGARAH (MAKRO)
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI, NEGERI SEMBILAN

PUAN NOR AZIZAH BINTI YUSOF
TINGKAT 5, BLOK D, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: norazizah[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659952 (T)
TELEFON : 06-7659951 (P)
FAKS : 06-7631397
TELEFON BIMBIT : 013-6778008

TIMBALAN PENGARAH (SEKTORAL)
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI, NEGERI SEMBILAN

PUAN NURHAZELIN BINTI MAKLI
TINGKAT 5, BLOK D, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: nurhazelin[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659956 (T)
TELEFON : 06-7659951 (P)
FAKS : 06-7631397
TELEFON BIMBIT : 012-2831278

KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
UNIT KERAJAAN TEMPATAN

ENCIK ASRUL EPENDI BIN ABDULLAH
TINGKAT 4, BLOK D, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: asrulependi[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659851(T)
TELEFON : 06-7659855 (P) / 06-7659858 (P) / 06-7659856 (P)
FAKS : 06-7659043
TELEFON BIMBIT : 019-2931592

KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
UNIT PERUMAHAN

ENCIK MOHD FAZLI BIN ABDUL JALIL
UNIT PERUMAHAN,
TINGKAT 4, BLOK D, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: fazlijalil[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659850 (T)
TELEFON : 06-7659861 (P)
FAKS : 06-7640815
TELEFON BIMBIT : 017-3833252

Encik_Halim
PENGARAH
BADAN KAWAL SELIA AIR NEGERI SEMBILAN

ENCIK NOR HALIM BIN ALUDIN
TINGKAT G, BLOK C, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: norhalim[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659109(T)
TELEFON : 06-7659010 (P)
FAKS : 06-7659108
TELEFON BIMBIT : 013-2503735

PENGURUS BESAR
LEMBAGA PELANCONGAN NEGERI SEMBILAN

ENCIK BAHARUDIN BIN JALI
LEMBAGA PELANCONGAN NEGERI SEMBILAN,
TINGKAT BAWAH, BANGUNAN YAYASAN NEGERI SEMBILAN,
JALAN YAM TUAN, 70000 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: baharudinjali[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659725(T)
TELEFON : 06-7659734 (P)
FAKS : 06-7653390
TELEFON BIMBIT : 019-3298520

BAHAGIAN PENGURUSAN
ENCIK_ROSS_RAFIZAL_BIN_ROSLI
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

ENCIK ROSS RAFIZAL BIN ROSLI
TINGKAT 5, BLOK D, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: rossrafizal[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659952 (T)
TELEFON : 06-7659951 (P)
FAKS : 06-7631397
TELEFON BIMBIT : 019-2931587

ENCIK_SHARULFAIZAL_BIN_TAHAR
SETIAUSAHA SULIT
Y.A.B. MENTERI BESAR NEGERI SEMBILAN

ENCIK SHARULFAIZAL BIN TAHAR
PEJABAT MENTERI BESAR NEGERI SEMBILAN
TINGKAT 5, BLOK B, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: sharulfaizal[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7622421 (T)
TELEFON : 06-7659930 (P)
FAKS : 06-7631394
TELEFON BIMBIT : 012-3540068

ENCIK_NORHISHAM_BIN_RAHMAT
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

ENCIK NORHISHAM BIN RAHMAT
TINGKAT 4, BLOK A, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: norhisham.rahmat[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659966 (P)
FAKS : 06-7634043
TELEFON BIMBIT : 019-7219398

ENCIK_MOHD_AMIN_BIN_LUDIN
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
UNIT DEWAN UNDANGAN NEGERI

ENCIK MOHD AMIN BIN LUDIN
UNIT DEWAN UNDANGAN NEGERI
TINGKAT 5, BLOK C, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: amin[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659924 (P)
FAKS : 06-7647473
TELEFON BIMBIT : 019-3759716

Puan_Isnizawati
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
UNIT PENGURUSAN MAJLIS RASMI & PROTOKOL

PUAN ISNIZAWATI BINTI MUHAMMAD KHAIRUDIN
TINGKAT 4, BLOK C, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: isnizawati[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659848(T)
TELEFON : 06-7659001 (P)
FAKS : 06-7627339
TELEFON BIMBIT : 019-3861074

ENCIK_ABD_RAHIM_BIN_MOHD_RAOF
PENGARAH
UNIT PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

ENCIK ABD RAHIM BIN MOHD RAOF
UNIT PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
TINGKAT 3, BLOK B, WISMA NEGERI,
70503, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: rahimns[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659720(T)
TELEFON : 06-7659720 (P)
FAKS : 06-7627760
TELEFON BIMBIT : 012-3802319

ENCIK_FOUZEE_BIN_HAJI_ABD_AZIZ
PENGARAH
MAJLIS SUKAN NEGERI

ENCIK FOUZEE BIN HAJI ABD. AZIZ
MAJLIS SUKAN NEGERI SEMBILAN,
KOMPLEKS SUKAN PAROI,
70400, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: fouzee[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-6751311(T)
TELEFON : 06-6751102 (P) / 06-6786840 (P)
FAKS : 06-6751592
TELEFON BIMBIT : 019-2405354

UNIT AUDIT DALAM
PUAN_SITI_FATIMAH_BINTI_MANSOR
KETUA UNIT AUDIT DALAM

PUAN SITI FATIMAH BINTI MANSOR
UNTI AUDIT DALAM,
TINGKAT B1, DEWAN UNDANGAN NEGERI SEMBILAN,
70503, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: ctfatimah[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659033(T)
TELEFON : 06-7659036 (P)
FAKS : 06-7639695
TELEFON BIMBIT : 017-2524727

UNIT KORPORAT, INOVASI DAN KUALITI
Puan_Khairiah
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA UNIT KORPORAT, INOVASI DAN KUALITI

PUAN KHAIRIAH BINTI DZUN NURIN
TINGKAT 4, BLOK D, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: khairiah[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659024(T)
TELEFON : 06-7659081 (P)
FAKS : 06-7617386
TELEFON BIMBIT : 012-2972141

UNIT PENYELARASAN DAN PEMANTAUAN INSTITUSI AKAR UMBI
KETUA UNIT
UNIT PENYELARASAN DAN PEMANTAUAN INSTITUSI AKAR UMBI

~KOSONG~
UNIT PENYELARASAN DAN PEMANTAUAN INSTITUSI AKAR UMBI
TINGKAT 4, BLOK D, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL:
TELEFON :
TELEFON :
FAKS :
TELEFON BIMBIT :

UNIT PENGADUAN AWAM NEGERI SEMBILAN
KETUA UNIT
UNIT PENGADUAN AWAM NEGERI SEMBILAN

~KOSONG~
UNIT PENGADUAN AWAM NEGERI SEMBILAN, 447,
TINGKAT BAWAH, JALAN TUN DR.ISMAIL,
70200 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL:
TELEFON :
TELEFON :
FAKS :
TELEFON BIMBIT :

UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA
ENCIK_AB_RAHIM_BIN_AB_RAHMAN
PENGARAH
UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA NEGERI SEMBILAN

ENCIK AB. RAHIM BIN AB. RAHMAN
UNIT KERJASAMA AWAM SWASTA NEGERI SEMBILAN
TINGKAT 5, BLOK C, WISMA NEGERI,
70503 SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

EMEL: abrahim[at]ns[dot]gov[dot]my
TELEFON : 06-7659085 (T)
TELEFON : 06-7659087 (P)
FAKS : 06-7659089
TELEFON BIMBIT : 019-6237576

Wakil Pekerja

PENGERUSI

ENCIK AHMANSAH BIN AHMAD
UNIT DEWAN UNDANGAN NEGERI
TELEFON : 06 - 765 9050
EMEL : ahmansah[at]ns[dot]gov[dot]my

NAIB PENGERUSI

PUAN SURAYA MAZNI BINTI SULAIMAN
UNIT PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
TELEFON : 06 - 765 9731
EMEL : mazni[at]ns[dot]gov[dot]my

SETIAUSAHA

PUAN KAMALIAH BINTI JAMALUDIN
UNIT AUDIT DALAM
TELEFON : 06 - 765 9044
EMEL : kamaliahj[at]ns[dot]gov[dot]my

AHLI-AHLI

ENCIK AHMAD ZAKI BIN ABDULLAH
PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT GRED F41
UNIT PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
TELEFON : 06 - 765 9727
EMEL : zaki[at]ns[dot]gov[dot]my

PUAN ZAHRAH BINTI MEON
PEGAWAI BELIA & SUKAN GRED S41
MAJLIS SUKAN NEGERI
TELEFON : 06 - 678 7327
EMEL : zahrah[dot]meon[at]ns[dot]gov[dot]my

ENCIK NIK ZAMZURAIDI BIN MOHD NOR
JURUAUDIT GRED W44
UNIT AUDIT DALAM
TELEFON : 06 - 765 9122
EMEL : zamzuraidi[at]ns[dot]gov[dot]my

PUAN ZALEHA BINTI HJ OTHMAN
PENOLONG PEGAWAI TADBIR GRED N27
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
TELEFON : 06 - 765 9130
EMEL : zaleha[at]ns[dot]gov[dot]my

PN MUNIRA BINTI AZIZ
PENOLONG PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L29
UNIT BADAN KAWAL SELIA AIR
TELEFON : 06 - 765 9722
EMEL : munira[at]ns[dot]gov[dot]my

PUAN NORAIN BINTI AHMAD
SETIAUSAHA PEJABAT GRED N27
UNIT PERANCANG EKONOMI NEGERI
TELEFON : 06 - 765 9951
EMEL : norain[at]ns[dot]gov[dot]my

ENCIK SHAHARIZAN BIN NOLAI
PEMBANTU TADBIR GRED N22
PEJABAT MENTERI BESAR
TELEFON : 06 - 765 9934
EMEL : shaharizan[at]ns[dot]gov[dot]my

ENCIK AZHAR BIN AZIZ
PENGAWAL KESELAMATAN GRED KP11
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
TELEFON : -
EMEL : -

ENCIK JEGAN A/L RAMALINGAM
PEMBANTU OPERASI GRED N11
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
TELEFON : 06 - 765 9117
EMEL : jegsharianna[at]yahoo[dot]com

ENCIK HAIMY BIN HASHIM
PEMANDU KENDERAAN GRED H11
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
TELEFON : -
EMEL : -

ENCIK AMER HAMZAH BIN TAHA
PEMBANTU AWAM GRED H11
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
TELEFON : 06 - 765 9976
EMEL : -

Pautan Agensi

Pautan Negeri

Capaian Terus